Historia Szkoły

Nasza szkoła istnieje już od ponad dwudziestu lat. Jej początki przypadają na rok 1990, kiedy to powołano Szkołę Podstawową Specjalną Nr 5 z siedzibą przy ulicy Wojska Polskiego1. Kierowanie nowo powstałą placówką powierzono p.mgr Teresie Kupczyk. Od 1995 do 2009 roku dyrektorem Szkoły była p. mgr Grażyna Wolińska. Od września 2009 r. funkcję dyrektora pełni p. mgr Bernadeta Adamska. Siedzibę szkoły od września 2004 r. przeniesiono do budynku przy ulicy Kołłątaja 1. W ramach Zespołu Szkół Specjalnych działają następujące jednostki: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i głębszym a także Oddział Przysposabiający Do Pracy. Prowadzona jest również rewalidacja indywidualna dzieci z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Zespół Szkół Specjalnych jest placówką liczącą około 100 uczniów, zatrudniającą 29 nauczycieli i 7 osób obsługi administracyjnej. Dzieci mają zapewnioną opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogów, logopedy, rehabilitanta ruchowego, higienistki. Ważną rolę w naszej placówce spełnia świetlica szkolna. Uczniowie mogą korzystać z działających w ramach zajęć pozalekcyjnych kółek zainteresowań: informatycznego, teatralnego, przyrodniczego, ekologicznego.

Siedziba szkoły przy ul. Wojska Polskiego 1 w latach 1990-2004

 

Siedziba szkoły ul. Hugona Kołłątaja 1

Obecny wygląd szkoły